Anunt Informare a Publicului PUG Jiana

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului
etapa propunerilor preliminare.
Inițiator: Primaria Comunei Jiana
Elaborator: S.C.SCUAR S.R.L., Arh. Florescu Dumitru, Arh. Răducan Morega Corneliu
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢIILE cu caracter de recomandare referitoare la
documentația privind „Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Jiana, județul Mehedinți”,
documente disponibile la sediul Primăriei Comunei Jiana, în faza aprobării finale ca urmare a avizării și
a obținerii tuturor avizelor.
Documentația de urbanism pentru „Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Jiana, județul
Mehedinți”, poate fi consultată în fiecare zi de luni-vineri, între orele 09:00-16:00, în perioada 26
Noiembrie – 26 Decembrie 2021
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Țâmboi Andreea_Diana – funcția
secretar comuna
Adresa: Comuna Jiana, Sat Jiana, județul Mehedinți, cod poștal 227305, telefon: 0252 358 845
Raspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primariei comunei
Jiana și prin anunț publicat pe pagina de internet: https://primariajiana.ro

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ


COMUNA JIANA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în sat Jiana comuna Jiana, județul Mehedinți,
intenționează, în temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, să achiziționeze Servicii –
servicii de turism pentru organizarea de evenimente – excursii tematice adresate grupului tinta inscris in proiectul UN
VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA, COD CPV 63510000-7 Servicii de
agentii de turism si servicii conexe (Rev.2).
Modalitatea de achiziție:
Achiziția se va face prin cumparare directă din catalogul electronic de bunuri, servicii și lucrări disponibil pe SEAP. În
aceste condiții, vă rugăm să postați în acest catalog electronic oferta de preț.
Condiții de ofertare:
Operatorii economici interesați vor posta un singur anunț pentru 3 excursii de câte 3 zile de desfășurare fiecare. Costul
unei excursii va acoperi: 2 nopți de cazare, pensiune completă, transport cu autocarul cu aer condiționat și intrări la
obiectivele turistice din program, inclusiv ghid.
În cadrul fiecărei excursii vor participa 44 de elevi înscriși în grupul țintă și 6 experți P1 care vor monitoriza și
îndruma copii pe perioada derulării excursiei.
Valoarea maximă estimată a achiziției este de 53.142,86 lei fără TVA.
Serviciile vor fi prestate în baza unei comenzi ferme primită de la beneficiar.
Fiecare excursie va fi realizată doar dacă grupa de participanți este completă (44 de elevi înscriși în grupul țintă și 6
experți P1).

Data limită de postare este 10.06.2021, ora 08.30.
Cu stimă,
Primar,
STĂNCIOIU STELIAN


ANUNȚ

 PRIMĂRIA COMUNEI JIANA organizează, în conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020, concurs pentru ocuparea funcţiei în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată, cu timp parţial de lucru, din cadrul proiectului UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA, de:

 – Responsabil organizare tehnică integrată A7_L

           Condiţii generale:

          – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

            Condiţii specifice:

Responsabil organizare tehnică integrată A7_L

studii – superioare de lungă durată (4 ani);

– experienţa specifică de minim 0,6 ani;

– utilizare PC, abilități de comunicare, aptitudini de organizare, coordonare, monitorizare, evaluare; capacitate de decizie, ușurință în exprimarea ideilor, abilități în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei JIANA, Judeţul Mehedinţi, în perioada03 – 05 februarie 2021 şi constă în susţinerea a două probe:

                 –  Proba scrisă în data de 03.02.2021, ora 10,00;              

                 –  Interviul în data de 05.02.2021, ora 12,00.

           Calendarul de desfăşurare a concursului:

– dosarele de concurs se depun până în data de 29.01.2021, ora 1400;

– selecţia dosarelor se va face până în data de 01.02.2021, ora 1000;    

proba scrisă are loc în data de 03.02.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei JIANA

interviul are loc în data de, 05.02.2021, ora 12,00. la sediul Primăriei Comunei JIANA

– comunicarea rezultatelor finale 05.02.2021, ora 1600;

      Dosarele de înscriere se depun la secretarul Comisiei de concurs la sediul Primăriei Comunei JIANA în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu, următoarele:                                                                                                                       

a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)  curriculum vitae;

c)   copia actului de identitate;

d)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

e)      copii ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri de specializare;

f)      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

g)     aviz pentru autorizarea exercitării profesiei;

h)     cazierul judiciar/declaratie pe propria răspundere privind neînscrierea în cazierul judiciar;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei JIANA, județul Mehedinți şi la telefon nr. 0252/358845

ANUNŢ


PRIMĂRIA COMUNEI JIANA organizează, în conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020, concurs pentru ocuparea funcţiei în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată, cu timp parţial de lucru, din cadrul proiectului UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA, de:

– Expert pregătire măsuri de sprijin_L

           Condiţii generale:

          – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

            Condiţii specifice:

Expert pregătire măsuri de sprijin_L

studii – superioare

– experienţa specifică de minim 5 ani;

– experienţa specifică domeniul financiar, gestiunea resurselor financiare de proiect, proceduri de raportări financiare pentru proiecte, relaţiile cu alte organisme si instituţii, lucrul cu mai multe organisme si instituţii – minim 5 ani;

– experiență specifică ca expert în cadrul proiectelor pe programle POCU și POR

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei JIANA, Judeţul Mehedinţi, în perioada18-21 ianuarie 2021 şi constă în susţinerea a două probe:

                 –  Proba scrisă în data de 18.01.2021, ora 10,00;              

                 –  Interviul în data de 20.01.2021, ora 12,00.

           Calendarul de desfăşurare a concursului:

           – dosarele de concurs se depun până în data de 14.01.2021, ora 1400;

           – selecţia dosarelor se va face până în data de 15.01.2021, ora 1000;    

           proba scrisă are loc în data de 18.01.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei JIANA

           – interviul are loc în data de, 20.01.2021, ora 14,00. la sediul Primăriei Comunei JIANA

           – comunicarea rezultatelor finale 21.01.2021, ora 1400;

      Dosarele de înscriere se depun la secretarul Comisiei de concurs la sediul Primăriei Comunei JIANA în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu, următoarele:                                                                                                                       

a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)  curriculum vitae;

c)   copia actului de identitate;

d)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

e)      copii ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri de specializare;

f)      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

g)     aviz pentru autorizarea exercitării profesiei;

h)     cazierul judiciar/declaratie pe propria răspundere privind neînscrierea în cazierul judiciar;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.           

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei JIANA, județul Mehedinți şi la telefon nr. 0252/358845


ANUNT CONCURS DE RECRUTARE

Data publicare: 17.11.2020

U.A.T. Comuna Jiana organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:

–  Consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jiana, timp de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptămână.

Condiții de participare la concurs: Consilier clasa I, grad profesional debutant

–  studii universitare de liciență absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul Ingineriei resurselor vegetale şi animale;

–   fără vechime în domeniul studiilor necesare executării funcției.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare.

 Concursul constă în susținerea a două probe: proba scrisă și proba interviu.

Proba scrisă va avea loc în data de 21.12.2020 ora 10:00, iar interviul în data de 30.12.2020, la sediul Primăriei Comunei Jiana din sat Jiana, com. Jiana, str. Principală FN.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Primăriei Comunei Jiana – sat Jiana, com. Jiana, str. Principală FN, telefon 0252358845, email: [email protected], persoană de contact Trușcă Aurelia, consilier cl.I, grad superior, în termen de 20 de zile începând cu data de 17.112020 până în data de 07.12.2020, inclusiv.