ANUNȚ

 PRIMĂRIA COMUNEI JIANA organizează, în conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020, concurs pentru ocuparea funcţiei în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată, cu timp parţial de lucru, din cadrul proiectului UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA, de:

 – Responsabil organizare tehnică integrată A7_L

           Condiţii generale:

          – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

            Condiţii specifice:

Responsabil organizare tehnică integrată A7_L

studii – superioare de lungă durată (4 ani);

– experienţa specifică de minim 0,6 ani;

– utilizare PC, abilități de comunicare, aptitudini de organizare, coordonare, monitorizare, evaluare; capacitate de decizie, ușurință în exprimarea ideilor, abilități în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei JIANA, Judeţul Mehedinţi, în perioada03 – 05 februarie 2021 şi constă în susţinerea a două probe:

                 –  Proba scrisă în data de 03.02.2021, ora 10,00;              

                 –  Interviul în data de 05.02.2021, ora 12,00.

           Calendarul de desfăşurare a concursului:

– dosarele de concurs se depun până în data de 29.01.2021, ora 1400;

– selecţia dosarelor se va face până în data de 01.02.2021, ora 1000;    

proba scrisă are loc în data de 03.02.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei JIANA

interviul are loc în data de, 05.02.2021, ora 12,00. la sediul Primăriei Comunei JIANA

– comunicarea rezultatelor finale 05.02.2021, ora 1600;

      Dosarele de înscriere se depun la secretarul Comisiei de concurs la sediul Primăriei Comunei JIANA în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu, următoarele:                                                                                                                       

a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)  curriculum vitae;

c)   copia actului de identitate;

d)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

e)      copii ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri de specializare;

f)      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

g)     aviz pentru autorizarea exercitării profesiei;

h)     cazierul judiciar/declaratie pe propria răspundere privind neînscrierea în cazierul judiciar;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei JIANA, județul Mehedinți şi la telefon nr. 0252/358845