ANUNŢ


PRIMĂRIA COMUNEI JIANA organizează, în conformitate cu prevederile art. II din Legea 203/2020, concurs pentru ocuparea funcţiei în regim contractual, vacantă, pe perioadă determinată, cu timp parţial de lucru, din cadrul proiectului UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA, de:

– Expert pregătire măsuri de sprijin_L

           Condiţii generale:

          – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

            Condiţii specifice:

Expert pregătire măsuri de sprijin_L

studii – superioare

– experienţa specifică de minim 5 ani;

– experienţa specifică domeniul financiar, gestiunea resurselor financiare de proiect, proceduri de raportări financiare pentru proiecte, relaţiile cu alte organisme si instituţii, lucrul cu mai multe organisme si instituţii – minim 5 ani;

– experiență specifică ca expert în cadrul proiectelor pe programle POCU și POR

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei JIANA, Judeţul Mehedinţi, în perioada18-21 ianuarie 2021 şi constă în susţinerea a două probe:

                 –  Proba scrisă în data de 18.01.2021, ora 10,00;              

                 –  Interviul în data de 20.01.2021, ora 12,00.

           Calendarul de desfăşurare a concursului:

           – dosarele de concurs se depun până în data de 14.01.2021, ora 1400;

           – selecţia dosarelor se va face până în data de 15.01.2021, ora 1000;    

           proba scrisă are loc în data de 18.01.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei JIANA

           – interviul are loc în data de, 20.01.2021, ora 14,00. la sediul Primăriei Comunei JIANA

           – comunicarea rezultatelor finale 21.01.2021, ora 1400;

      Dosarele de înscriere se depun la secretarul Comisiei de concurs la sediul Primăriei Comunei JIANA în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu, următoarele:                                                                                                                       

a)      cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)  curriculum vitae;

c)   copia actului de identitate;

d)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

e)      copii ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri de specializare;

f)      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

g)     aviz pentru autorizarea exercitării profesiei;

h)     cazierul judiciar/declaratie pe propria răspundere privind neînscrierea în cazierul judiciar;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.           

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei JIANA, județul Mehedinți şi la telefon nr. 0252/358845