ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

COMUNA JIANA, in calitate de autoritate contractanta, va supune atentiei achizitia serviciilor de catering – asigurare hrana pentru participantii la activitatile proiectului „Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana”, cod smis 114954.

 1. Valoarea estimata a acordului-cadru: 3.117.408,00 lei
 2. Sursa de finanţare: bugetul proiectului „Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritara 4, Obiectivul specific 4.1, Apel: POCU/138/4/1/114954
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor
 4. Locul prestarii: comuna JIana, jud. Mehedinti – sediul Scolii Gimnaziale Jiana, sat Jiana Veche si Sat Danceu, 
 5. Procedura aleasa : procedura simplificata proprie conform normelor interne
 6. Data si ora limita pentru depunerea ofertei: Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante din comuna Jiana, jud. Mehedinti si in SICAP, pana la data de 25.09.2018, ora 14:00
 7. Data, ora si locul deschiderii ofertei va avea loc in data de 25.09.2018, ora 15:00 la sediul U.A.T. COMUNA JIANA din comuna Jiana,  jud. Mehedinti.
 8. Criteriul de atribuire: “cel mai bun raport calitate-pret/cost”
 9. Documentaţia de atribuire cuprinzand fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele necesare elaborarii ofertei si propunerea de contract se vor obtine de la sediul autoritatii contractante.
 10. Autoritatea contractanta va raspunde oricarei solicitari de clarificare, in scris, intr-o perioada ce nu va depasi, de regula, 2 zile calendaristice de la primirea solicitarii, dar numai in cazul solicitarilor primite in timp util, respectiv cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificari care nu au fost transmise in timp util.
 11. Alte informatii referitoare la serviciile supuse ofertarii se vor obtine de la sediul autoritatii contractante.
 12. Autoritatea contractanta nu raspunde pentru informatiile pe care operatorii economici le dobandesc din alte surse.
 13. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite in cel mult 3 zile lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul procedurii.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati prin email, la adresa: [email protected].

 

Consultant Achizitii Publice

BOSOANCA LUCIAN